Warunki użytkowania

Warunki użytkowania - Piening Personal

Użyte w niniejszym tekście określenie „użytkownik” obejmuje osoby dowolnej płci. Jest ono stosowane wyłącznie ze względu na lepszą czytelność.

Zawartość naszej strony internetowej jest tworzona przez Piening Personal z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Mimo to nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność udostępnionych informacji, stron i treści.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z kanałów kontaktu elektronicznego lub aplikacji zgodnie z przepisami ustawowymi.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treści, które zamieszcza drogą elektroniczną, np. teksty, zdjęcia, grafiki, pliki, linki itp. Wyraźnie zobowiązuje się do nienaruszania praw do znaków towarowych, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich. W ramach użytkowania nie będzie rozpowszechniał żadnych treści istotnych z punktu widzenia prawa karnego oraz nie będzie naruszał żadnych innych praw osób trzecich. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści szkodliwych dla nieletnich, treści pornograficznych, ekstremistycznych i rasistowskich, ataki wirusów oraz nadużywanie aplikacji w celu ingerencji w środki bezpieczeństwa sieci, hosta lub konta osób trzecich.

Użytkownik zgadza się, że wszelka komunikacja dotycząca tego stosunku użytkowania może być przesyłana za pomocą poczty elektronicznej, chyba że inna forma jest obowiązkowa na mocy prawa.

Firma Piening Personal jest uprawniona do usuwania z aplikacji treści domniemanych niezgodnych z prawem (np. treści naruszających zakazy prawne lub urzędowe albo obrażających zwykłą przyzwoitość) bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do wydania czasowego lub nawet bezterminowego zakazu użytkowania.

Jeśli firma Piening Personal dowie się o niezgodnym z prawem działaniu użytkownika lub zostanie poinformowana o domniemanym niezgodnym z prawem działaniu osoby trzeciej, firma Piening Personal zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych organom ścigania i regulacyjnym, jeśli jest to konieczne w ramach przepisów ustawowych. Użytkownik nie ma prawa przekazywać danych innych osób podmiotom trzecim. W przypadku naruszenia przepisów jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego zablokowania użytkownika. Nie ma to wpływu na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

W razie pytań należy skontaktować się z datenschutz(at)pieninggmbh.de

 

Stan: Kwiecień 2018